GE

I. Phần mềm EnerVista Launchpad

II. Tài liệu relay GE: ( Trên mỗi phần mềm relay ta truy cập vào Help-> User manuals-> chọn manuals của loại relay như hình:

III. Hướng dẫn về relay GE:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm relay EnerVista Launchpad & các phần mềm relay của GE L90, D60, F650.

Hướng dẫn rút cấu hình relay về máy tính & đẩy cấu hình từ máy tính lên relay GE L90, D60, F650

 • Hướng dẫn cho relay GE L90.
 • Hướng dẫn cho relay GE D60.
 • Hướng dẫn cho relay GE F650.

Hướng dẫn cấu hình chức năng (IN, OUT, LED) của relay GE L90, D60, F650 theo bảng vẽ.

 • Hướng dẫn cho relay GE L90.
 • Hướng dẫn cho relay GE D60
 • Hướng dẫn cho relay GE F650.

Hướng dẫn thay đổi setting (chỉnh định của relay GE L90, D60, F650) theo phiếu chỉnh định relay của điều trung tâm điều độ.

 • Hướng dẫn cho relay GE L90.
 • Hướng dẫn cho relay GE D60
 • Hướng dẫn cho relay GE F650.

Hướng dẫn cấu hình IEC 61850 cho relay GE L90, D60, F650

Xem thêm:

 • Dây kết nối với relay GE.
 • Hướng dẫn về relay ABB.
 • Hướng dẫn về relay Schneider.
 • Hướng dẫn về relay Toshiba.
 • Hướng dẫn về relay Siemens.
 • Hướng dẫn về relay Sepam
 • Hướng dẫn về relay SEL