Schneider

I. Phần mềm Schneider Electric Easergy Studio

II. Phần mềm eSetup Easergy Pro

III. Tài liệu Relay Schneider

Truy cập vào google và gõ tên tài liệu cần tìm. Vd: Schneider P143 manual

IV. Hướng dẫn về relay Schneider:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm relay Schneider Electric Easergy Studio & eSetup Easergy Pro.

Hướng dẫn rút cấu hình relay về máy tính & đẩy cấu hình từ máy tính lên relay P143 (P746, P543, P632); P3U30 (P3F30)

 • Hướng dẫn cho relay P143 (P746, P543, P632).
 • Hướng dẫn cho relay P3U30 (P3F30).

Hướng dẫn cấu hình chức năng (IN, OUT, LED) của relay P143 (P746, P543, P632); P3U30 (P3F30) theo bảng vẽ.

 • Hướng dẫn cho relay P143.
 • Hướng dẫn cho relay P746
 • Hướng dẫn cho relay P543.
 • Hướng dẫn cho relay P632.
 • Hướng dẫn cho relay P3U30.
 • Hướng dẫn cho relay P3F30.

Hướng dẫn thay đổi setting (chỉnh định của relay GE L90, D60, F650) theo phiếu chỉnh định relay của điều trung tâm điều độ.

 • Hướng dẫn cho relay P143.
 • Hướng dẫn cho relay P746
 • Hướng dẫn cho relay P543.
 • Hướng dẫn cho relay P632.
 • Hướng dẫn cho relay P3U30.
 • Hướng dẫn cho relay P3F30.

Hướng dẫn cấu hình IEC 61850 cho relay P143 (P746, P543, P632); P3U30 (P3F30)

Xem thêm:

 • Dây kết nối với relay Schneider
 • Hướng dẫn về relay ABB.
 • Hướng dẫn về relay GE.
 • Hướng dẫn về relay Toshiba.
 • Hướng dẫn về relay Siemens.
 • Hướng dẫn về relay Sepam.
 • Hướng dẫn về relay SEL.