SEL

I. Phần mềm AcSELerator QuickSet

II. Tài liệu Relay SEL

Truy cập vào google và gõ tên tài liệu cần tìm. Vd: SEL 411L manual

III. Hướng dẫn về relay SEL:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm relay AcSELerator QuickSet.

Hướng dẫn rút cấu hình relay về máy tính & đẩy cấu hình từ máy tính lên cho relay Sel 411L, 351

 • Hướng dẫn cho relay 411L
 • Hướng dẫn cho relay 351

Hướng dẫn cấu hình chức năng (IN, OUT, LED) của relay Sel 411L, 351 theo bảng vẽ.

 • Hướng dẫn cho relay 411L
 • Hướng dẫn cho relay 351

Hướng dẫn thay đổi setting (chỉnh định của relay Sel 411L, 351) theo phiếu chỉnh định relay của điều trung tâm điều độ.

 • Hướng dẫn cho relay 411L.
 • Hướng dẫn cho relay 351

Hướng dẫn cấu hình IEC 61850 cho relay Sel 411L, 351.

Xem thêm:

 • Dây kết nối với relay SEL
 • Hướng dẫn về relay ABB.
 • Hướng dẫn về relay GE.
 • Hướng dẫn về relay Toshiba.
 • Hướng dẫn về relay Schneider.
 • Hướng dẫn về relay Sepam
 • Hướng dẫn về relay Siemens.